مرکز انتشارات

در این قسمت از دانشكده كارهای زیر انجام می‌شود:

1- چاپ و تكثیر جزوات درسی اساتید
2- ارسال جزوات برای چاپ به چاپخانه
3- تعمیرات كپی و كار سرویس دستگاههای زیراكس و فتوكپی دانشكده
4- ارائه جزوات و مقالات و كتب به دانشجویان
سرپرستی این قسمت را آقای احمد قانع به عهده دارند.
این قسمت در طبقه دوم دانشكده مهندسی عمران قرار دارد (اتاق شماره 204)
تلفن: 66164258
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus