آزمايشگاه روسازی
در اين آزمايشگاه فعاليتهای آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد. تجهيزات اين آزمايشگاه مربوط به آزمايشات قير و آسفالت و ساخت آنها می‌باشد كه در واقع به آن آزمايشگاه تحقيقاتی سوپر پيو (superpave) اطلاق می‌گردد كه مهمترين دستگاه آن رئومتر برشی ديناميكی می‌باشد (DSR). اين دستگاه رفتار رئولوژيك قير را در دمای متوسط و بالا بررسی و محاسبه می‌كند.


مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر آرش معتمد

کارشناس آزمایشگاه: خانم مهندس زهرا کمالی

شماره تماس:‌66164290

مکان آزمایشگاه: طبقه همکف دانشکده مهندسی عمران

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus