اسامی رؤسای دانشکده عمران در سال های گذشته

ردیف حدود بازه زمانی ریاست نام و نام خانوادگی
۱  ۱۳۵۰-۱۳۵۴ آقای دکتر مارکار گریگوریان
۲  ۱۳۵۴-۱۳۵۶ آقای دکتر مهران لشکری
 ۳  ۱۳۵۶-۱۳۵۸  آقای دکتر وکیلی
 ۴  ۱۳۵۸-۱۳۵۸ آقای دکتر جواد مجتهدی
 ۵  ۱۳۵۸-۱۳۵۹ آقای دکتر حسین جلالی
 ۶  ۱۳۵۹-۱۳۶۰ آقای دکتر سیدهاشم موسوی
 ۷  ۱۳۶۰-۱۳۶۲  آقای دکتر سیدوحید خوانساری
 ۸  ۱۳۶۲-۱۳۶۴  آقای دکتر محمدعلی اسکروچی
 ۹  ۱۳۶۴-۱۳۶۶  آقای دکتر علی اکبر گل افشانی
 ۱۰  ۱۳۶۶-۱۳۶۸  آقای دکتر پرویز جهانی
 ۱۱  ۱۳۶۸-۱۳۷۳ آقای دکتر سیدمحمود برقعی
۱۲  ۱۳۷۳-۱۳۷۶ آقای دکتر مصطفی توکلی
 ۱۳  ۱۳۷۶-۱۳۸۰ آقای دکتر نادر طباطبائی
 ۱۴ ۱۳۸۰-۱۳۸۴ آقای دکتر فیاض رحیم زاده
 ۱۵  ۱۳۸۴-۱۳۸۶ آقای دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
 ۱۶  ۱۳۸۶-۱۳۹۰ آقای دکتر یوسف شفاهی
 ۱۷  ۱۳۹۰-۱۳۹۰ آقای دکتر سیدمحسن حائری
۱۸  ۱۳۹۱-۱۳۹۶ آقای دکتر حبیب اله نصیری
۱۹  ۱۳۹۶-تاکنون آقای دکتر محسن قائمیان
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian