هیات علمی
مسعود آقا محمدحسين تجریشی

 

استاد
گروه: مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4185 ,6603-6016 (021)
ایمیل: tajrishy@sharif.edu
شماره اتاق: 424

محمدمهدی احمدی

 

استاد
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4220 (021)
ایمیل: mmahmadi@sharif.edu
شماره اتاق: 402

مهدی احمدی‌زاده

(مرخصی)

 

استادیار
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4241 (021)
ایمیل: ahmadizadeh@sharif.edu
شماره اتاق: 418


رضا اردکانیان

 

استادیار
گروه: مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: --
ایمیل: ardakanian@sharif.edu
شماره اتاق: 413

مرتضی اسکندری

 

استادیار
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4275 (021)
ایمیل: eskandari@sharif.edu
شماره اتاق: 514

همایون اسمعيل پوراستکانچی

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4212 (021)
ایمیل: stkanchi@sharif.edu
شماره اتاق: 507/1

امین الوانچی

 

استادیار
گروه:
مهندسی و مدیریت ساخت
تلفن: 6616-4221 (021)
ایمیل: alvanchi@sharif.edu
شماره اتاق: 427

محمد ارحامی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4240 (021)
ایمیل: arhami@sharif.edu
شماره اتاق: 417

زهرا امینی

 

 

استادیار
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4203 (021)
ایمیل:  zahra.amini@sharif.edu
شماره اتاق:  522

علی بخشی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4243(021)
ایمیل: bakhshi@sharif.edu
شماره اتاق: 422

علی پاک

 

استاد
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4225 (021)
ایمیل: pak@sharif.edu
شماره اتاق: 402

حسین پورزاهدی

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4229 (021)
ایمیل: porzahed@sharif.edu
شماره اتاق: 433

وهب توفیق

 

دانشیار
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4231 (021)
ایمیل: toufigh@sharif.edu
شماره اتاق:

 428


فردین جعفرزاده

 

دانشیار
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4226 (021)
ایمیل: fardin@sharif.edu
شماره اتاق:

 404


عبدالرضا جغتائی

(مرخصی)

 

دانشیار
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4216 (021)
ایمیل: joghatae@sharif.edu
شماره اتاق: 518

میرمصدق جمالی

 

استاد
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4215 (021)
ایمیل: jamali@sharif.edu
شماره اتاق: 411

سیدمحسن حائری

 

استاد
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4230 (021)
ایمیل: smhaeri@sharif.edu
شماره اتاق: 407

حامد حاج کاظم کاشانی

 

استادیار
گروه:
مهندسی و مدیریت ساخت
تلفن: 6616-4245 (021)
ایمیل:

hamed.kashani@sharif.edu

شماره اتاق:  425

علیرضا خالو

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4211 (021)
ایمیل: khaloo@sharif.edu
شماره اتاق: 513

علی خسروی

(مرخصی)

 

استادیار
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن:  
ایمیل: khosravi@sharif.edu
شماره اتاق: 509

وحید خوانساری

 

استادیار
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4213 (021)
ایمیل: khonsari@sharif.edu
شماره اتاق: 505

امیررضا خوئی

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4277 (021)
ایمیل: arkhoei@sharif.edu
شماره اتاق: 430

محمد دانش یزدی

 

استادیار
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4238 (021)
ایمیل: danesh@sharif.edu
شماره اتاق: 507

هدایت ذکائی‌آشتیانی

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4181 ,6616-4252 (021)
ایمیل: ashtiani@sharif.edu
شماره اتاق: 432

محمد راعی

 

استادیار
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4238 (021)
ایمیل: raie@sharif.edu
شماره اتاق: 415

فیاض رحیم‌زاده رفوئی

 

استاد
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4233 (021)
ایمیل: rofooei@sharif.edu
شماره اتاق: 410

یوسف شفاهی

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4246 (021)
ایمیل: shafahi@sharif.edu
شماره اتاق: 426

حامد صادقی

 

استادیار
گروه: مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4208 (021)
ایمیل: hsadeghi@sharif.edu
شماره اتاق:  509

محمد رضا صبوری

 

استادیار
گروه: مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4247 (021)
ایمیل: sabouri@sharif.edu
شماره اتاق: 525

محمدحسین صدقیانی

 

استادیار
گروه:
مهندسی ژئوتکنیک
تلفن: 6616-4228 (021)
ایمیل: mhsadagh@sharif.edu
شماره اتاق: 405

عمار صفایی

 

استادیار
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4223(021)
ایمیل: asafaie@sharif.edu
شماره اتاق: 423

امیر صمیمی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4251 ,6616-4181 (021)
ایمیل: asamimi@sharif.edu
شماره اتاق: 431

نادر طباطبائی

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4181 ,6616-4239 (021)
ایمیل: nader@sharif.edu
شماره اتاق: 416

بهزاد عطائی‌آشتیانی

 

 

استاد
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4236 (021)
ایمیل: ataie@sharif.edu
شماره اتاق: 503

محسن قائمیان

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن:

6616-4201,02(021)

 6616-4242 (021)

ایمیل: ghaemian@sharif.edu
شماره اتاق: 421

محمدعلی قناد

(مرخصی)

 

استاد
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4210 (021)
ایمیل: ghannad@sharif.edu
شماره اتاق: 512

محمدتقی کاظمی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4237 (021)
ایمیل: kazemi@sharif.edu
شماره اتاق: 414

محمد کرمانشاه

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4181 ,6616-4253 (021)
ایمیل: mkermanshah@sharif.edu
شماره اتاق: 433

حسین محمدی‌شجاع

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4209 (021)
ایمیل: shodja@sharif.edu
شماره اتاق: 504

كيارش محتشم دولتشاهی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4219 (021)
ایمیل: dolatshahi@sharif.edu
شماره اتاق: 515

مجتبی محصولی

 

دانشیار
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4217 (021)
ایمیل: mahsuli@sharif.edu
شماره اتاق: 511

محمدمهدی مرتهب

 

استاد معین
گروه:
مهندسی و مدیریت ساخت
تلفن: 6601-4255 (021)
ایمیل: mortaheb@sharif.edu
شماره اتاق:  517

مسعود مفید

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4214 (021)
ایمیل: mofid@sharif.edu
شماره اتاق: 516

آرش معتمد

(مرخصی)

 

استادیار
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4255 (021)
ایمیل: arash@sharif.edu
شماره اتاق: 517

حسن مقدم

 

استاد
گروه:
مهندسی زلزله
تلفن: 6616-4235 (021)
ایمیل: moghadam@sharif.edu
شماره اتاق: 412

ساناز مقیم

 

 

استادیار
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4216 (021)
ایمیل: moghim@sharif.edu
شماره اتاق: 518

شروین ملکی

 

استاد
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4294 (021)
ایمیل: smaleki@sharif.edu
شماره اتاق: 506

حبیب‌اله نصیری

 

دانشیار
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4248 (021)
ایمیل: nassiri@sharif.edu
شماره اتاق: 408
اساتید پیشکسوت

احمد ابریشمچی

 

استاد
گروه:
مهندسی آب و محیط زیست
تلفن: 6616-4238 (021)
ایمیل: abrisham@sharif.edu
شماره اتاق: 415

ابوالفضل شمسائی
استاد
گروه: مهندسی آب و محیط زیست
ایمیل:  shamsaei@sharif.edu
تلفن: 6616-4234 (021)
شماره اتاق: 507

مسعود علیزاده خرازی

 

مربی
گروه:
مهندسی سازه
تلفن: 6616-4232 (021)
ایمیل: alizadeh@sharif.edu
شماره اتاق: 409

منوچهر وزیری

 

استاد
گروه:
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 6616-4249 (021)
ایمیل: vaziri@sharif.edu
شماره اتاق: 428

ابوالحسن وفائی

استاد

گروه: مهندسی سازه
ایمیل: vafai@sharif.edu
اساتید فقید

علی‌محمد اسکروچی

 
دانشیار
گروه آموزشی:
ژئوتکنیک               
سالهای فعالیت: 1364-75
   

سیدمحمود برقعی  
استاد
گروه آموزشی:
آب و محیط زیست
سالهای فعالیت:  1362-91
   

مصطفی توکلی  
دانشیار
گروه آموزشی:
سازه                      
سالهای فعالیت:  1364-76
   

علی‌اکبر گل‌افشانی

دانشیار
گروه آموزشی:  سازه و زلزله          
سالهای فعالیت:  1362-95
   
   

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus