آزمايشگاه محیط زیست
در اين آزمايشگاه فعاليتهای آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و کارشناسی ارشد و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد و شامل دستگاههای اسپکتوفوتومتر، دستگاه چند منظوره جهت اندازه گیری DO و pH، کدورت سنج، کوره COD، دستگاه آب مقطر ساز، اتوکلاو، اون، ترازو با دقت 3 و 4 رقم، همزن مغناطیسی، ترمومتر و دستگاه جارتست می باشد. آزمایش های قابل اندازه گیری شامل آزمایش ازت (آمونیا، نیترات، نیتریت)،آزمایش فسفر، مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی (cod)، مقدار اکسیژن خواهی بیولوژیکی (bod)، سختی کل و کلسیمی و کدورت می باشد.

  
مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمد ارحامی
متصدی آزمایشگاه: آقای مهندس امید گلشنی
شماره تماس: ‌66164297
مکان آزمایشگاه: طبقه همکف دانشکده مهندسی عمران

راهنمای آزمایشگاه محیط زیست 

نمای آزمایشگاه محیط زیست

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus